Đề 26

  • 26027 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án:C

Kiến thức : Phát âm đuôi -ED

Giải thích:  Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

A.    packedà/t/           B. punchedà/t/          C. pleasedà/d/          D. pushedà/t/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án:D

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

A. meaning /ˈmiː.nɪŋ/

B. disease /dɪˈziːz/     

C. tease /tiːz/  

D. peasant /ˈpez.ənt/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án:A

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

A. purpose(n) /ˈpɜː.pəs/ danh từ nên trọng âm rơi vào thứ 2 

B. postpone(v) /pəʊstˈpəʊn/ động từ nên trọng âm rơi vào thứ 2

C. pollute(v) /pəˈluːt/  động từ nên trọng âm rơi vào thứ 2

D. polite(a) /pəˈlaɪt/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì trọng âm không rơi vào âm /ə/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án:A

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết

Giải thích:

A. audition(n) /ɔːˈdɪʃ.ən/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì đuôi –ION – trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.    

B. vehicle(n)   /ˈvɪə.kəl/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

C. vacancy(n) /ˈveɪ.kən.si/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

D. preference(n) /ˈpref.ər.əns/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
I have to rewrite this essay, ___________?

Xem đáp án

Đáp án:D 

Kiến thức : Câu hỏi đuôi

Giải thích:  Với động từ “have/ has/ had to” thì ta dùng trợ động từ “do/ does/ did” cho câu hỏi đuôi.

                   Mệnh đề chính đang ở dạng khẳng định thì phần hỏi đuôi là dạng phủ định=> chọn D

Tạm dịch: tôi cần phải làm lại bài luận phải không


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận