Đề 33

  • 26060 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức : Phát âm đuôi – ED

Giải thích:

Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/.

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

Đáp án B đúng vì phần gạch chân của đáp án B đọc là âm /d/ còn phần gạch chân của các đáp án còn lại được đọc là âm /id/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

     A. tangle /'tæŋgl/: lộn xộn                                       B. danger /'deinʤə(r)/: sự nguy hiểm                                         

     C. battle /'bætl/: trận chiến                                      D. hand /hænd/: bàn tay


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

     A. visit /ˈvɪzɪt/                                                         B. travel 'trævl/    

     C. offer /'ɔ:fər/                                                        D. decide  /di'said/

→ Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

* Note: - Động từ 2 âm tiết có đuôi: -er/ - el/ -en/ -ish/ -ow … – trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

              - Động từ 2 âm tiết mà cả hai âm tiết chứa nguyên âm ngắn thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

              - Động từ 2 âm tiết – trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

     A. activation /ˌæktɪˈveɪʃn/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, quy tắc: đuôi –TION trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.       

     B. population  /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ : trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, quy tắc: đuôi –TION trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

     C. diversity /daɪˈvɜːsəti/ - trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, quy tắc: đuôi –ITY trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối/ rơi vào âm tiết ngay trước nó.                                

     D. engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, quy tắc: đuôi –EER trọng âm rơi vào âm tiết chính nó.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Women no longer have to do hard work nowadays as they used to, _______?

Xem đáp án

Đáp án : C

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

Câu khẳng định có câu hỏi đuôi dạng phủ định còn câu phủ định có câu hỏi đuôi dạng khẳng định. Mệnh đề chính có chứa từ phủ định “no longer” là trạng từ phủ định nên nó là câu phủ định. Vì vậy, chọn đáp án C - (dùng dạng khẳng đinh.).

Tạm dịch: Phụ nữ ngày nay không còn phải làm những công việc nặng nhọc như trước nữa phải không?


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận