Đề 20

  • 25960 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm đuôi “-ed” 

Giải thích: 

A. enabled /ɪneɪbld/                                                               

B. featured /ˈfiːtʃəd/ 

C. announced /əˈnaʊnst/                                                        

D. valued /ˈvæljuːd/ 

Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-ed”: 

- /t/: khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và /s/. 

- /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/ 

- /d/: với những trường hợp còn lại 

Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /t/, còn lại là /d/. 

Chọn C.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm nguyên âm “-a” 

Giải thích: 

A. ancient /ˈeɪnʃənt/                                                               

B. applicant /ˈæplɪkənt/ 

C. animal /ˈænɪml/                                                                 

D. annual /ˈænjuəl/ 

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/. 

Chọn A. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. confide /kənˈfaɪd/                                                              

B. appeal /əˈpiːl/ 

C. tension /ˈtenʃn/                                                                  

D. reserve /rɪˈzɜːv/ 

Quy tắc: 

- Đa số danh từ, tính từ có 2 âm tiết => trọng âm rơi vào âm tiết 1. 

- Đa số động từ có 2 âm tiết => trọng âm rơi vào âm tiết 2. 

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm thứ 2. 

Chọn C. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết 

Giải thích: 

A. stimulate /ˈstɪmjuleɪt/                                                        

B. devastate /ˈdevəsteɪt/ 

C. sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/                                                          

D. deliver /dɪˈlɪvə(r)/ 

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm thứ 1. 

Chọn D.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They have heard the news from her, ______?

Xem đáp án

Kiến thức: Câu hỏi đuôi 

Giải thích: 

Động từ ở mệnh đề chính chia thì hiện tại hoàn thành “have heard”, khẳng định => câu hỏi đuôi: haven’t

Chủ ngữ ở mệnh đề chính là “they” => chủ ngữ ở câu hỏi đuôi: they 

Tạm dịch: Họ đã nghe được tin tức từ cô ấy, phải không? 

Chọn A.


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận