Đề 19

  • 26072 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed” 

Giải thích: 

A. engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/                                                          

B. decided /dɪˈsaɪdɪd/ 

C. appeared /əˈpɪəd/                                                               

D. threatened /ˈθretnd/ 

Quy tắc phát âm động từ đuôi –ed dựa vào chữ cái kết thúc: 

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /id/ 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/ 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/ 

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/. 

Chọn B. 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Kiến thức: Cách phát âm “u” 

Giải thích: 

A. funny /ˈfʌni/                                                                      

B. student /ˈstjuːdnt/ 

C. rubbish /ˈrʌbɪʃ/                                                                  

D. upper /ˈʌpə(r)/ 

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /juː/, còn lại phát âm là /ʌ/. 

Chọn B. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. dental /ˈdentl/                       

B. sandal /ˈsændl/                     

C. rental /ˈrentl/                        

D. canal /kəˈnæl/

Quy tắc: 

- Động từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 

- Danh từ, tính từ thường có trọng âm rơi vào âm thứ nhất. 

Trọng âm đáp án D rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm 1. 

Chọn D. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết 

Giải thích: 

A. biology /baɪˈɒlədʒi/                                                          

B. scientific /saɪənˈtɪfɪk/ 

C. geography /dʒiˈɒɡrəfi/                                                      

D. activity /ækˈtɪvəti/ 

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-logy”, “-ic”, “-graphy”, “-ity” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó. 

Trọng âm đáp án B rơi vào âm thứ 3, còn lại là âm 2. 

Chọn B.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
She'll take the flight for the early meeting, _______?

Xem đáp án

Kiến thức: Câu hỏi đuôi 

Giải thích: 

Vế trước câu hỏi đuôi dạng khẳng định => câu hỏi đuôi dạng phủ định 

Vế trước: She'll take => câu hỏi đuôi: won’t she? 

Tạm dịch: Cô ấy sẽ đáp chuyến bay cho cuộc họp sớm phải không? 

Chọn A.


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận