Đề 4

  • 26070 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

B.

A.derived /dɪˈraɪvd/

B.appointed /əˈpɔɪntɪd /

C.complained /kəmˈpleɪnd/

D.inclined /ɪnˈklaɪnd/

Đuôi “ed” trong các đáp án A, C, D được phát âm là /d/. Còn đuôi “ed” trong đáp án B được phát âm là

/ɪd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

D.

A.mountain /ˈmaʊntən/

B.amount /əˈmaʊnt/

C.founding /faʊnd ɪŋ /

D.country /ˈkʌntri/

Chữ “ou” trong các đáp án A, B, C được phát âm là /aʊ/. Còn chữ “ou” trong đáp án D được phát âm là

/ʌ/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D.

A.confide /kənˈfaɪd/

B.approach /əˈprəʊtʃ/

C.install /ɪnˈstɔːl/

D.enter /ˈentə(r)/

Các từ trong đáp án A, B, C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Còn từ trong đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A.

A.volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/

B.protection /prəˈtekʃn/

C.conclusion /kənˈkluːʒn/

D.attention /əˈtenʃn/

Các từ trong đáp án B, C, D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Còn từ trong đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

People don’t like the way he shows off, _____ ?

Xem đáp án

B

Giải chi tiết:  Chủ ngữ “People” số nhiều và trợ động từ phủ định “don’t”

 câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định (do) => Đáp án B (do they) đúng.

Tạm dịch: Mọi người không thích cái cách anh ta khoe khoang đúng không?


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận