Đề 14

  • 26062 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án C đúng phần gạch chân của đáp án C được đọc là âm /t/. Các phương án còn lại có phần gạch chân được đọc là âm /ɪd/

A. hatred /ˈheɪtrɪd/ (n): sự thù ghét

B. naked /ˈneɪkɪd/ (a): trần truồng

C. knocked /nɒkt/ (v): gõ cửa, đánh, gây ồn

D. sacred /ˈseɪkrɪd/ (a): linh thiêng

Đáp án C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Phần gạch chân của đáp án B đọc là /ʌ/ còn phần gạch chân của các phương án còn lại đọc là âm /əʊ/

A. comb /kəʊm/ (n/v): cái lược/chải đầu

B. come /kʌm/ (v): đi đến, đi tới

C. dome /dəʊm/ (n): mái vòm

D. home /həʊm/ (n): nhà

Lưu ý: Khi tra từ điển bạn thấy /əʊ/ hay /oʊ/ thì đều là một âm và cách đọc giống nhau.

Đáp án B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A đúng vì đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất còn ba đáp án còn lại trong âm rơi vào âm tiết thứ hai.

A. nuclear /’nju:klia/ (a):thuộc hạt nhân

B. consist /kan’sist/ (v): bao gồm

C. hello /hơTou/ (n): xin chào

D. prepare /pri’pco/ (v): chuẩn bị

Đáp án A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A đúng vì đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

A. economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ (a): kinh tế

B. solution /səˈluːʃn/ (n): giải pháp

C. convention /kənˈvenʃn/ (n): công ước

D. specific /spəˈsɪfɪk/ (a): đặc trưng

Đáp án A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Emily plays the piano well, ___?                           

Xem đáp án

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Giải thích:

Câu hỏi đuôi của thì Hiện tại đơn . Phần tường thuật thể khẳng định, ngôi thứ 3 số ít => đuôi câu hỏi thể phủ định.

Công thức: S + V (s, es), doesn’t + S?

Tạm dịch: Emily chơi đàn piano giỏi, có phải không?

Đáp án : C


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận