Đề 11

  • 25958 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án B đúng vì phần gạch chận của đáp án B phát âm là /t/, các phương án còn lại có phần gạch chân phát âm là /d/.

ed phát âm là /t/ khi đứng sau: k, p, gh, ph, ss, ce, x, sh, ch

ed phát âm là /id/ khi đứng sau: t, d

ed phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại. Dịch đáp án.

A. performed /pəˈfɔːmd/ (v): biểu diễn, trình bày

B. finished /ˈfɪnɪʃt/ (v): hoàn thành, kết thúc

C. interviewed /ˈɪntəvjuːd/ (v): phỏng vấn

D. delivered /dɪˈlɪvə(r)d/ (v): vận chuyển, chuyển phát

Đáp án B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Phần gạch chân của đáp án A đọc là /i:/ còn phần gạch chân của các phương án khác đọc là âm /e/.

A. compete /kəmˈpiːt/ (v): cạnh tranh, thi đấu

B. intend /ɪnˈtend/ (v): có ý định

C. medal /ˈmedl/ (n): huy chương

D. defend /dɪˈfend/ (v): phòng thủ, bảo vệ

Đáp án A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Trọng âm của đáp án A rơi âm tiết số hai còn các phương án còn lại trọng âm rơi âm thứ nhất.

A. relax /rɪˈlæks/ (v): thư giãn

B. wonder /ˈwʌndə(r)/ (n/v): kì quan, điều kì diệu/băn khoăn, tự hỏi

C. problem /ˈprɒbləm/ (n): vấn đề

D. special /ˈspeʃl/ (adj): đặc biệt

Lưu ý: Danh từ và tính từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất, động từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai

Đáp án A.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Trọng âm của đáp án C rơi âm tiết thứ nhất, còn các phương án còn lại trọng âm rơi âm số hai.

A. reflection /rɪˈflekʃn/ (n): sự phản chiếu

B. division /dɪˈvɪʒn/ (n): sự phân chia, chia rẽ

C. industry /ˈɪndəstri/ (n): nền công nghiệp

D. remember /rɪˈmembə(r)/ (v): ghi nhớ, nhớ lại

Lưu ý: Trọng âm của các từ có đuôi “tion/ sion/cian/ic/tial/cial...” nằm ngay trước các âm này.

Đáp án C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

She works in a bank, ___?

Xem đáp án

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Giải thích:

Câu hỏi đuôi của thì Hiện tại đơn. Phần tường thuật thể khẳng định , ngôi thứ ba số ít => đuôi câu hỏi thể phủ định.

Công thức: S + V(s,es), doesn’t + S?

Tạm dịch: Cô ấy làm việc ở ngân hang, có phải không?

Đáp án: B


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận