Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 19)

  • 196 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp

Xem đáp án

Phương pháp:

Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn:

- Tiến hoá hoá học: Hình thành các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.

- Tiến hoá tiền sinh học: Hình thành nên các tế bào sơ khai, sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

- Tiến hoá sinh học: Hình thành các loài sinh vật như ngày nay.

Cách giải:

Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.

Chọn C.


Câu 2:

Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Các đặc trưng cơ bản của quần thể:

Tỉ lệ giới tính: Tỉ lệ đực/cái trong quần thể

Cấu trúc tuổi: gồm tuổi trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản.

Mật độ cá thể: Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích

Kích thước: Số lượng cá thể hay khối lượng, năng lượng tích lũy trong các cá thể

Sự phân bố cá thể: gồm phân bố đều, theo nhóm và ngẫu nhiên

Cách giải:

Quần thể có đặc trưng tỉ lệ giới tính. Các đặc trưng còn lại là của quần xã.

Chọn A.


Câu 3:

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?

Xem đáp án

Phương pháp:

Cấu trúc HST:

+ Sinh vật sản xuất: Thực vật, VSV tự dưỡng.

+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.

+ Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm, SV ăn mùn bã.

Cách giải:

Trong hệ sinh thái, thực vật là sinh vật tự dưỡng.

Chọn B.


Câu 4:

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường qua phổi và da?

Xem đáp án

Phương pháp:

Hình thức hô hấp ở động vật.

+ Qua bề mặt cơ thể: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, lưỡng cư.

+ Bằng ống khí: Côn trùng.

Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào

+ Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá.

+ Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú.

Cách giải:

Ếch đồng đổi khí với môi trường qua phổi và da.

Tôm trao đổi khí qua mang.

Châu chấu trao đổi khí qua ống khí.

Chuột trao đổi khí qua phổi.

Chọn A.


Câu 5:

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã là

Xem đáp án

Phương pháp:

Operon Lac có 3 thành phần:

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn  (ảnh 1)

+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ.

+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.

+ P: vùng khởi động (nơi ARN – pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).

+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế

Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.

Cách giải:

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã là vùng vận hành.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận