Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 10)

  • 59931 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

A. duck /dʌk/

B. luck /lʌk/

C. nurse /nɜːs/

D. pub /pʌb/

[u] trong phương án C được phát âm là /ɜː/, các phương án còn lại [u] phát âm là /ʌ/.

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

A. sword /sɔːd/

B. allow /əˈlaʊ/

C. draw /drɔː/

D. swim /swɪm/

[w] trong phương án D phát âm là /w/, các phương án còn lại [w] không được phát âm (âm câm).

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A. language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

B. diverse /daɪˈvɜːs/

C. promote /prəˈməʊt/

D. combine /kəmˈbaɪn/

Quy tắc:

Danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Tính từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất, ngoại trừ: di„verse

Động từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A. career /kəˈrɪə(r)/

B. neighborhood /ˈneɪbəhʊd/

C. opinion /əˈpɪnjən/

D. supporter /səˈpɔːtə(r)/

Quy tắc:

Hậu tố -hood, -er không làm thay đổi trọng âm chính của từ gốc.

Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Once you visit Son Doong Cave in Quang Binh, you ______ amazed at its picturesque beauty.

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Thì

Dấu hiệu:

Once = As soon as: Một khi, ngay khi (Đứng đầu mệnh đề chỉ thời gian)

“visit” chia ở thì hiện tại đơn

=> mệnh đề chính sẽ chia ở thì tương lai đơn

Công thức: Once + S + V (hiện tại đơn), S + will + V.

Tạm dịch: Một khi bạn đến hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình, bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên với cảnh đẹp như tranh vẽ của nó.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

7 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận