Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 18)

  • 59712 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

B

realistic /riə'listik/

oceanic /,əʊ∫i'ænik/ 

economy /i'kɒnəmi/

biology /bai'ɒlədʒi/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

D

prediction /pri'dik∫n/     

rehearsal /ri'hɜ:sl/

essential /i'sen∫l/  

industry /ˈɪndəstri/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2.

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

C

kite /kaɪt/   

bite /baɪt/   

favorite /ˈfeɪvərɪt/

quite /kwaɪt/

Từ gạch chân trong câu C phát âm //còn lại đọc là /ɪ

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

A

coached /kəʊtʃt/   

needed /niːdɪd/     

wanted /ˈwɒntɪd/ 

beloved /bɪˈlʌvɪd/

Từ gạch chân trong câu A phát âm là /ɪd/còn lại đọc là /t/

Chọn A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each of the following sentences

Mary. “Would you mind if I use your computer for an hour?” Tony."_____”

Xem đáp án

A

Tạm dịch:

Mary“ Bạn có phiền không nếu mình sử dụng máy tính khoảng 1 giờ”. - Tony “________”

A.   Không sao. Mình vừa hoàn thành công việc xong

B.   Vâng, bạn có thể dùng nó

C.   Tất nhiên là không. Tôi vẫn cần nó

D.   Vâng. Nó ổn.

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận