Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 24)

  • 59869 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

B

A. polite /pəˈlaɪt/ 

B. roommate /ˈruːmmeɪt/        

C. diverse /daɪˈvɜːs/      

D. apply /əˈplaɪ/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A

A. interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/ 

B. athletics /æθˈletɪks/   

C. agrarian /əˈɡreəriən/ 

D. available /əˈveɪləbl/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là âm tiết thứ 2 .

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A

A. volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/      

B. trust /trʌst/     

C. fuss /fʌs/

D. judge /dʒʌdʒ/

Từ gạch chân trong câu A phát âm /ə/còn lại đọc là /ʌ

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

D

A. houses /ˈhaʊzɪz/        

B. services /ˈsɜːvɪsɪz/     

C. passages /ˈpæsɪdʒɪz/ 

D. techniques /tekˈniːks/

Từ gạch chân trong câu D phát âm là /s /còn lại đọc là /ɪz/

Chọn D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Tung. “Your shoes are terrific, Tuan. The colour quite suits you.”

Tuan. “ ___________”

Xem đáp án

D

Tạm dịch:

Tung. “Giày của bạn thật tuyệt, Tuấn. Màu sắc khá hợp với bạn.”

Tuan. “ ___________”

A. Thật sao?

B. Bạn có thích chúng không?

C. Bạn phải đùa. Áo của tôi đẹp, phải không?

D. Tôi rất vui vì bạn thích chúng.    

=> Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

7 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận