Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 17)

  • 59611 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

B

Express /ik'spres/

Effort /'efət/

Employ /im'plɔi/

reduce /ri'dju:s/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A

Preference /'prefrəns/

Attraction /ə'træk∫n/

Advantage /əd'vɑ:ntidʒ/

Infinitive /in'finətiv/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2.

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

D

Laughed /lɑ:ft/

Sacrified /'sækrifaisy/

Cooked /kukt/

explained /ik'spleind/

Từ gạch chân trong câu D phát âm / d/còn lại đọc là /t

Chọn D


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

A

Airports /'eəpɔts/

Ways /weiz/

Questions /'kwest∫ənz/

Pictures /'pikt∫ə[r]z/

Từ gạch chân trong câu A phát âm là /s/còn lại đọc là /z/

Chọn A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

- Charles. “ Do you fancy going to a movie this evening ? ”

- Lisa. “ ____________”

Xem đáp án

D

Tạm dịch:

Charles“ Bạn có thích đi xem phim tối nay không”. - Lisa “________”

A.   Mình xin lỗi. Mình không biết điều đó

B.   Không sao. Cứ đi đi

C.   Không tệ. Còn bạn

D.   Điều đó thật là tốt

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận