Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 16)

  • 59622 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

D

Important /im'pɔ:tnt/

Impatient /im'pei∫nt/

Uncertain /ʌn'sɜ:tn/

Arrogant /'ærəgənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

C

Comfortable /'kʌmfətəbl/

Necessary /'nesəsəri/

Community /kə'mju:nəti/ 

memorable /'memərəbl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ 1.

Chọn C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

C

Wicked /'wikid/ 

Wanted /'wɔntid/

Stopped /stɒpt/

naked /'neikid/

Từ gạch chân trong câu C phát âm / t/còn lại đọc là /id/ 

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A

Serves/sɜ:vz/

Hopes/həʊps/

Likes /laiks/

Writes /raits/

câu A phát âm là /z/còn lại đọc là /s/

Chọn A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

“Let's chat on line”. – “___________________”

Xem đáp án

D

Tạm dịch:

“ Chúng ta hãy nói chuyện trực tuyến đi”.  “________”

A.   Không có gì

B.   Chúc may mắn

C.   Cảm ơn

D.   Ý tưởng tuyệt vời

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận