Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 20)

  • 59634 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A

A. marriage /ˈmærɪdʒ/   

B. response /rɪˈspɒns/   

C. maintain /meɪnˈteɪn/ 

D. believe /bɪˈliːv/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

C

A. obedient /əˈbiːdiənt/  

B. decision /dɪˈsɪʒn/       

C. mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/     

D. biologist /baɪˈɒlədʒɪst/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2.

Chọn C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differsfrom the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

C

A. carpet /ˈkɑːpɪt/

B. school /skuːl/  

C. facial /ˈfeɪʃl/     

D. contact /ˈkɒntækt/

Từ gạch chân trong câu C phát âm /ʃ/còn lại đọc là /k

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differsfrom the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

C

A. takes /teɪks/    

B. develops /dɪˈveləps/  

C. volumes /ˈvɒljuːmz/  

D. laughs /lɑːfs/

Từ gạch chân trong câu C phát âm là /z /còn lại đọc là /s/

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  “ What an attractive hair style you have got, Mary!” -“_______ “

Xem đáp án

D

Tạm dịch:

Bạn có một kiểu tóc thật là hấp dẫn, Mary!

A. Bạn đang nói dối.

B. Tôi không thích câu nói của bạn

C. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi e rằng

D. Cảm ơn bạn đã khen ngợi.

=> Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận