Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 19)

  • 59632 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Xem đáp án

B

A. geographical /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl/        

B. environmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/  

C. agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/         

D. biological /ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ4, còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Xem đáp án

B

A. ordinary /ˈɔːdnri/      

B. decompose /ˌdiːkəmˈpəʊz/ 

C. emphasis /ˈemfəsɪs/  

D. calendar /ˈkælɪndə(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

C

A. traveled /ˈtrævld/      

B. stared /steə(r)d/        

C. landed /ˈlændɪd/        

D. seemed /siːm/

Từ gạch chân trong câu C phát âm / ɪd/còn lại đọc là /d

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

D

A. effective /ɪˈfektɪv/     

B. eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ 

C. enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/        

D. effort /ˈefət/

Từ gạch chân trong câu D phát âm là /e /còn lại đọc là /ɪ/

Chọn D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each of the following sentences

Cynthia. “Hi, Victor. Do you think it’s possible for us to have a talk sometime today?" Victor. “I’d love to, but______."

Xem đáp án

D

Tạm dịch:

Cynthia.” Chào, Victor. Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có thể nói chuyện vào ngày hôm nay không?”

 - Victor “Tôi rất thích nhưng________”

A. đó là lịch trình khá dày đặc ngày hôm nay.

B. Hôm nay tôi khá kín lịch.

C. nó có một lịch trình khá chặt chẽ ngày hôm nay.

D. Hôm nay tôi có một lịch trình khá dày đặc.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận