Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 8)

  • 59623 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. more /mɔː(r)/

B. bore /bɔː(r)/

C. autumn /ˈɔːtəm/

D. shop /ʃɒp/

[o] trong phương án D được phát âm là /ɒ/, các phương án còn lại [o] phát âm là /ɔː/.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. initial /ɪˈnɪʃl/

B. century /ˈsentʃəri/

C. picture /ˈpɪktʃə(r)/

D. suggestion /səˈdʒestʃən/

Quy tắc:

t + ia thì t được phát âm là /ʃ/

t + u (mà âm tiết chứa –tu- không nhận trọng âm) thì t được đọc là / tʃ/

s + t + ion thì t được phát âm là /tʃ/

[t] trong phương án A phát âm là /ʃ/, các phương án còn lại [t] được phát âm là /tʃ/.

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A. argument /ˈɑːɡjumənt/

B. dominate /ˈdɒmɪneɪt/

C. understand /ˌʌndəˈstænd/

D. atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/

Quy tắc:

Hậu tố -ment không làm ảnh hưởng trọng âm của từ gốc.

Những từ tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A. enclose /ɪnˈkləʊz/

B. product /ˈprɒdʌkt/

C. science /ˈsaɪəns/

D. manage /ˈmænɪdʒ/

Quy tắc:

Danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.

Động từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2. Ngoại lệ: „manage

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

After graduation, she found ______ with a local travel company in Ha Noi.

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Từ vựng

A. career (n): sự nghiệp

B. workplace (n): nơi làm việc

C. service (n): dịch vụ

D. employment (n): sự tuyển dụng, việc làm

Tạm dịch: Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã tìm được việc làm ở một công ty du lịch địa phương ở Hà Nội.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận