Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 25)

  • 59631 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A

A. document /ˈdɒkjumənt/      

B. development /dɪˈveləpmənt/        

C. improvement /ɪmˈpruːvmənt/      

D. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

D

A. comfortable /ˈkʌmftəbl/     

B. dynasty /ˈdɪnəsti/      

C. literature /ˈlɪtrətʃə(r)/

D. Engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là âm tiết thứ 1 .

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

D

A. exhaust /ɪɡˈzɔːst/      

B. exam /ɪɡˈzæm/

C. exact /ɪɡˈzækt/

D. excellent /ˈeksələnt/

Từ gạch chân trong câu D phát âm /e/còn lại đọc là /ɪ

Chọn D


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

D

A. command /kəˈmɑːnd/

B. community /kəˈmjuːnəti/    

C. complete /kəmˈpliːt/ 

D. common /ˈkɒmən/

Từ gạch chân trong câu D phát âm là /ɒ /còn lại đọc là /ə/

Chọn D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Bill. “Let’s stop for a drink.” - Bruce. “ ___________”

Xem đáp án

C

Tạm dịch:

Bill. “Chúng ta hãy dừng lại để uống cái gì đi.”

Bruce. “ ___________”

A. Lâu rồi không gặp.

B. Rất vui được gặp bạn.

C. Xin lỗi, chúng tôi đã có ít thời gian.

D. Chào mừng bạn.       

=> Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận