Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 22)

  • 59620 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

D

A. compulsory /kəmˈpʌlsəri/  

B. certificate /səˈtɪfɪkət/ 

C. significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/     

D. category /ˈkætəɡəri/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A

A. history /ˈhɪstri/

B. confide /kənˈfaɪd/      

C. result /rɪˈzʌlt/  

D. suggest /səˈdʒest/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2 .

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

A

A. economy /ɪˈkɒnəmi/  

B. society /səˈsaɪəti/      

C. necessity /nəˈsesəti/  

D. facility /fəˈsɪləti/

Từ gạch chân trong câu A phát âm /k/còn lại đọc là /s

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

B

A. technology /tekˈnɒlədʒi/     

B. chores /tʃɔː(r)/ 

C. schooling /ˈskuːlɪŋ/   

D. chemistry /ˈkemɪstri/

Từ gạch chân trong câu B phát âm là /tʃ /còn lại đọc là /k/

Chọn B


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Peter and Bob are talking about the plan for tonight.

Peter. “_________________.”

Bob. “I’d love to. Thank you.”

Xem đáp án

A

Tạm dịch:

Peter và Bob đang nói về kế hoạch cho tối nay.

Peter: “____________?”Bob :“Tôi rất thích. Cảm ơn”

A. Bạn có muốn đi đến quán cà phê mới với tôi không?

B. Bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể mua một chiếc xe mới?

C. Bạn có muốn một chiếc bánh?

D. Tại sao bạn dành quá nhiều thời gian để chơi game?         

=> Đáp án A ( vì câu trả lời chấp nhận một lời mời=> câu hỏi phải là một lời mời làm gì đó cho tối nay)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận