Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 4)

  • 59618 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. wait /weɪt/

B. train /treɪn/

C. said /sed/

D. paid /peɪd/

[ai] trong phương án C được phát âm là /e/, các phương án còn lại [ai] phát âm là /eɪ/.

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. whole /həʊl/

B. when /wen/

C. which /wɪtʃ/

D. while /waɪl/

[wh] trong phương án A được phát âm là /h/, các phương án còn lại [wh] được phát âm là /w/.

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Question 3. A

A. extreme /ɪkˈstriːm/

B. mission /ˈmɪʃn/

C. rapid /ˈræpɪd/

D. country /ˈkʌntri/

Quy tắc:

Danh từ và tính từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ngoại lệ: extreme (adj) có [eme] được phát âm là /i:/ => trọng âm rơi vào nguyên âm dài

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn A 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. society /səˈsaɪəti/

B. epidemic /ˌepɪˈdemɪk/

C. initiate /ɪˈnɪʃieɪt/

D. catastrophe /kəˈtæstrəfi/

Quy tắc:

Những từ có tận cùng bằng –ic, –trophe thì trọng âm rơi vào âm tiết ở trước đuôi này.

Những từ có tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

______ in 1939, the Borne Bridge is one of the many grand projects of the Depression era.

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Mệnh đề rút gọn

Dấu hiệu:

– có dấu phẩy sau “in 1939”chia cách 2 mệnh đề

– vế đằng trước đều là động từ (các đáp án), không có chủ ngữ

Chủ ngữ vế sau: “the Borne Bridge”: cái cầu => không thể tự nó hoàn thành => dạng bị động

Vế đầu rút gọn dạng bị động: Completed

Tạm dịch: Được hoàn thành vào năm 1939, cây cầu Borne là một trong những đại dự án của thời kì Khủng hoảng.

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận