Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 1)

  • 58684 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm [u]

Giải thích:

frustrate /frʌˈstreɪt/

busy /ˈbɪzi/

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/

rubbish /ˈrʌbɪʃ/

Chữ [u] ở phương án A, C, D được đọc là /ʌ/, [u] ở phương án B được đọc là /ɪ/.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm [s]

Giải thích:

leisure /ˈleʒə(r)/

pressure /ˈpreʃə(r)/

treasure /ˈtreʒə(r)/

pleasure /ˈpleʒə(r)/

Chữ [s] ở phương án A, C, D được đọc là /ʒ/, [s] ở phương án B được đọc là /ʃ/

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải thích:

Quy tắc: Danh từ và tính từ có hai âm tiết thường thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; Động từ có hai âm tiết thường thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

response /rɪˈspɒns/

relate /rɪˈleɪt/

follow /ˈfɒləʊ/

reserve /rɪˈzɜːv/

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; các phương án A, B, D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải thích:

national /ˈnæʃnəl/

beautiful /ˈbjuːtɪfl/

chemical /ˈkemɪkl/

disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai; các phương án A, B, C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Chọn D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The building work is still on schedule _________ a problem in digging the foundation.

Xem đáp án

Kiến thức: Liên từ

Giải thích:

due to ( = because of/ owing to) + noun/ V-ing: bởi vì

despite + noun/ V-ing: mặc dù

so as to + V: để mà

only if + S + V: chỉ khi/ chỉ nếu như

Tạm dịch: Công tác xây dựng vẫn theo đúng tiến độ mặc dù có vấn đề trong việc đào móng.

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

5 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận