Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 12)

  • 59613 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. calm /kɑːm/

B. calculate /ˈkælkjuleɪt/

C. come /kʌm/

D. century /ˈsentʃəri/

[c] trong phương án D được phát âm là /s/, các phương án còn lại [c] phát âm là /k/.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. thoroughly /ˈθʌrəli/

B. astronaut /ˈæstrənɔːt/

C. compete /kəmˈpiːt/

D. atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/

[o] trong phương án A phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại [o] được phát âm là /ə/.

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/

B. politics /ˈpɒlətɪks/

C. photography /fəˈtɒɡrəfi/

D. musician /mjuˈzɪʃn/

Quy tắc:

Những từ tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Những từ tận cùng bằng –ic, -graphy, -ian thì trọng âm thường rơi vào âm tiết liền trước nó, ngoại trừ: „politics

Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. ensure /ɪnˈʃʊə(r)/

B. picture /ˈpɪktʃə(r)/

C. capture /ˈkæptʃə(r)/

D. pleasure /ˈpleʒə(r)/

Quy tắc:

Động từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Những từ có 2 âm tiết vừa là danh từ, vừa là động từ thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

The leaves of the white mulberry provide food for silkworms, ______ silk fabrics are woven

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Mệnh đề quan hệ

silkworms (n): con tằm

cocoons (n): kén (của con tằm)

silk fabrics: sợi tơ

=> sợi tơ lấy từ kén của con tằm

=> dùng đại từ quan hệ chỉ sở hữu “whose”

Tách câu: Silk fabrics from their cocoons are woven. => Mệnh đề quan hệ: from whose cocoons are woven

Tạm dịch: Lá của cây dâu tằm trắng cung cấp thực phẩm cho những con tằm mà những sợi tơ từ kén của chúng được dệt nên.

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận