Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 9)

  • 59617 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. attain /əˈteɪn/

B. faithful /ˈfeɪθfl/

C. certain /ˈsɜːtn/

D. rain /reɪn/

Quy tắc:

[ai] nằm trong âm tiết được nhấn trọng âm thì được phát âm là /eɪ/

[ai] nằm trong âm tiết không được nhấn trọng âm thì thường được phát âm là /ə/

[ai] trong phương án C không được phát âm (thực tế được phát âm như /ə/, các phương án còn lại [ai] phát âm là /eɪ/.

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/

B. exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/

C. exhaust /ɪɡˈzɔːst/

D. fix /fɪks/

[x] trong phương án D phát âm là /ks/, các phương án còn lại [x] được phát âm là /gz/.

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A. romantic /rəʊˈmæntɪk/

B. reduction /rɪˈdʌkʃn/

C. popular /ˈpɒpjələ(r)/

D. financial /faɪˈnænʃl/

Quy tắc:

Những từ tận cùng bằng –ic, -tion, -cial thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A. traditional /trəˈdɪʃənl/

B. majority /məˈdʒɒrəti/

C. appropriate /əˈprəʊpriət/

D. electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/

Quy tắc:

Hậu tố -al không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Những từ tận cùng bằng –ity, -cian thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Những từ tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

_______ what she prepared for the job interview, Megan didn’t pass it.

Xem đáp án

what (từ để hỏi) + she (chủ ngữ) + prepared (động từ của mệnh đề) for the job interview

=> mệnh đề danh từ (đóng vai trò như 1 danh từ)

In spite of + N / V_ing

Though + S + V + O => Loại C

Các vị trí của trạng từ “however” trong câu:

S + V + O. However, S + V + O => đứng đầu câu, nối câu trước với câu sau

S + V + O. S, however, V + O => đứng giữa chủ ngữ và động từ

S + V + O. S + V + O, however => đứng cuối câu

S + V + O; however, S + V + O.

=> Loại D

Tạm dịch: Bất chấp những gì cô ấy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc, Megan đã không vượt qua nó.

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận