Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 15)

  • 59619 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A

Offer /'ɒfə[r]/

Attempt /ə'tempt/  

Advise /əd'vaiz/

Achieve /ə't∫i:v/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

B

Admire /əd'maiə[r]/ 

Happen /'hæpən/ 

Complain /kəm'plein/ 

complete /kəm'pli:t/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A

Scar /skɑ:[r]/

Pace /peis/  

Shade /∫eid/ 

brave  /breiv/

Từ gạch chân trong câu A phát âm / ɑ:/còn lại đọc là /ei

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

B

Shame  /∫eim/ 

Drank /dræηk/ 

Blaze /'bleiz/

cable /'keibl/ 

Từ gạch chân trong câu B phát âm là /æ/còn lại đọc là /ei/

Chọn B


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Thanks for all your help. "________________"

Xem đáp án

A

Tạm dịch:

“ Cảm  ơn về tất cả những sự giúp đỡ của bạn”.  “________”

A.   Không có gì

B.   Tôi không nghĩ vậy

C.   Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe điều đó

D.   Bạn thật là tốt bụng

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

6 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận