[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1482 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest. 

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Kiến thức: Phát âm

A./'grædʒuɪt/ B. /'mæksɪməm/ C./'veɪkənsi/ D./'æplɪkənt/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest. 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Kiến thức: Phát âm đuối “ed”

A./ɪm'plɔɪd/ B./prə’vaɪdɪd/ C. /'tʃælɪndʒd/ D./ɪk'spleɪnd/

Lưu ý: Cách phát âm đuôi “ed”

* Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /f/, /t/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”. 

• Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

* Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest. 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Kiến thức: Trọng âm

A. /ɪk'spɪoriəns/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

B. /kən’grætʃʊleɪt/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

C. /pə’tɪkjʊlə/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

D. /,endʒɪ’nɪərɪŋ/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest. 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Kiến thức: Trọng âm

A. /'terərɪst/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

B. /ɪk’spektɪd/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

C. /kən’trɪbju:t/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

D. /ɪk’saɪtɪŋ/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. 

When I came to visit her last night, she __________ a bath.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Kiến thức: Thì quá khứ tiếp diễn

* Thì quá khứ tiếp diễn kết hợp với thì quá khứ đơn để chỉ một hành động gì đang xảy ra trong quá khứ thì hành động khác xem vào.

* Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn: S + was/ were + V_ing 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận