[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1407 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm đuôi -ed 

Giải thích: 

A. stopped /stɒpt/ B. watched /wɒtʃt/ 

C. devoted /dɪˈvəʊtɪd/ D. missed /mɪst/ 

Quy tắc phát âm đuôi –ed dựa vào chữ cái kết thúc: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /id/ 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/. 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/. 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/. 

Chọn C. 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm phụ âm 

Giải thích: 

A. solution /səˈluːʃn/ B. reception /rɪˈsepʃn/ 

C. protection /prəˈtekʃn/ D. suggestion /səˈdʒestʃən/ Mẹo:  

s + tion => đuôi -tion được phát âm là /tʃən/ 

các âm khác + tion => đuôi -tion được phát âm là /ʃən/ 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /tʃən/, còn lại là /ʃən/. 

Chọn D. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. level /ˈlevl/ B. pressure /ˈpreʃə(r)/ 

C. cancel /ˈkænsl/ D. respect /rɪˈspekt/ 

Trọng âm phương án D rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm 1. 

Chọn D. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có > 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. horoscope /ˈhɒrəskəʊp/ B. acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/

C. prestigious /preˈstɪdʒəs/ D. outstanding /aʊtˈstændɪŋ/

Trọng âm phương án A rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 2. 

Chọn A. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 

Two friends are talking about the benefits of swimming. 

- Daisy: "As far as I know, swimming is a really helpful thing for everyone to improve their health."

- Mark: “____________________” 

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Hai người bạn đang nói về lợi ích của việc bơi lội.

- Daisy: “Theo tôi được biết, bơi lội là một môn thực sự hữu ích cho mọi người trong việc nâng cao sức khỏe”. 

- Mark: "____________________" 

A. Nghe hay đấy. B. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

C. Tham gia vào mùa hè này. D. Điều đó tốt cho tôi. 

=> Phản hồi B phù hợp nhất. 

Chọn B. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận