[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1466 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

Have you ever thought about the impact your name has on the way others perceive you? A recent study by Dr Simon Laham from the University of Melbourne and Dr Adam Alter from New York University Stern Business School reveals that people with easy to pronounce" names tend to be (1)…. more positively than those with "difficult to pronounce" names. The researchers found that people with more easily pronounceable names were more likely to be (2)….. upon favourably for political office, and that lawyers with easier sounding names made their way up the career (3)…... faster. Surnames from a wide range of nationalities were used in the study, and researches stressed that preferences were not (4)…... due to the  length of a name or how unusual it was, but rather how easy it was to say. Dr Laham believes the research highlights the kind of (5)….. that our everyday thinking is subject to. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. reckoned: tính toán, ước lượng B. figured: phỏng đoán, tượng trưng

C. evaluated: đánh giá D. determined: xác định 

A recent study by Dr Simon Laham from the University of Melbourne and Dr Adam Alter from New York University Stern Business School reveals that people with easy to pronounce" names tend to be (1) evaluated more positively than those with "difficult to pronounce" names. 

Tạm dịch: Một nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Simon Laham từ Đại học Melbourne và Tiến sĩ Adam Alter từ Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York tiết lộ rằng những người có tên dễ phát âm có xu hướng được đánh giá tích cực hơn những người có tên "khó phát âm". 

Chọn C. 


Câu 2:

The researchers found that people with more easily pronounceable names were more likely to be (2)….. upon favourably for political office, and that lawyers with easier sounding names made their way up the career (3)…... faster.

Xem đáp án

Kiến thức: Cụm động từ 

Giải thích: 

call upon: yêu cầu, mời (phát biểu) look upon: cân nhắc 

come upon: tình cờ gặp put upon (adj): bị áp đặt 

The researchers found that people with more easily pronounceable names were more likely to be (2) looked upon favourably for political office, 

Tạm dịch: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có tên dễ phát âm hơn có xu hướng được ưu ái cân nhắc cho các văn phòng chính trị hơn, 

Chọn B. 


Câu 3:

The researchers found that people with more easily pronounceable names were more likely to be (2)….. upon favourably for political office, and that lawyers with easier sounding names made their way up the career (3)…... faster.

Xem đáp án

Kiến thức: Sự kết hợp từ 

Giải thích: 

career ladder: nấc thang sự nghiệp 

and that lawyers with easier sounding names made their way up the career (3) ladder faster.

Tạm dịch: và các luật sư có tên dễ nghe hơn sẽ giúp họ thăng tiến nhanh hơn trong nấc thang sự nghiệp.

Chọn D. 


Câu 4:

Surnames from a wide range of nationalities were used in the study, and researches stressed that preferences were not (4)…... due to the  length of a name or how unusual it was, but rather how easy it was to say.

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng – Trạng từ 

Giải thích: 

A. hardly (adv): hiếm khi B. plainly (adv): rõ ràng, ngay thẳng

C. barely (adv): không dư, vừa đủ D. merely (adv): đơn thuần, chỉ là

Surnames from a wide range of nationalities were used in the study, and researches stressed that preferences were not (4) merely due to the length of a name or how unusual it was, but rather how easy it was to say.

Tạm dịch: Họ (trong họ tên) từ nhiều quốc tịch đã được sử dụng trong nghiên cứu, và các nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự ưu tiên (thích hơn) không chỉ đơn thuần do độ dài của một cái tên hay nó bất thường như thế nào, mà còn là tên đó dễ nói như thế nào.

Chọn D. 


Câu 5:

Dr Laham believes the research highlights the kind of (5)….. that our everyday thinking is subject to. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. weights (n): cân nặng, trọng lượng B. angles (n): góc 

C. biases (n): thành kiến, khuynh hướng D. turns (n): lượt 

Dr Laham believes the research highlights the kind of (5) biases that our everyday thinking is subject to.

Tạm dịch: Tiến sĩ Laham tin rằng nghiên cứu làm nổi bật loại thành kiến mà suy nghĩ hàng ngày của chúng ta bị ảnh hưởng. 

Chọn C. 

Dịch bài đọc

Bạn đã bao giờ nghĩ về tác động của tên bạn đối với cách người khác nhìn nhận về bạn? Một nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Simon Laham từ Đại học Melbourne và Tiến sĩ Adam Alter từ Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York tiết lộ rằng những người có tên dễ phát âm có xu hướng được đánh giá tích cực hơn những người có tên "khó phát âm". Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có tên dễ phát âm hơn có xu hướng được ưu ái cho các văn phòng chính trị hơn và các luật sư có tên dễ nghe hơn sẽ giúp họ thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp. Họ (trong họ tên) từ nhiều quốc tịch đã được sử dụng trong nghiên cứu, và các nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự ưu tiên (thích hơn) không chỉ đơn thuần do độ dài của một cái tên hay nó bất thường như thế nào, mà còn là tên đó dễ nói như thế nào. Tiến sĩ Laham tin rằng nghiên cứu làm nổi bật loại thành kiến mà suy nghĩ hàng ngày của chúng ta bị ảnh hưởng. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận