[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1467 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Mary is talking to her professor in his office.

- Mary: "Can you tell me how to find material for my science report, professor?"

- Professor: “_______________”

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải thích:

Mary đang nói chuyện với giáo sư của cô ấy trong văn phòng.

- Mary: "Thưa giáo sư, giáo sư có thể cho em biết cách tìm tài liệu cho bài báo cáo khoa học không ạ?"

- Giáo sư: "____________”.

A. Ý em là podcast từ các sinh viên khác. B. Em có thể mượn sách từ thư viện.

C. Cố gắng lên, Mary à. D. Tôi thích việc em hiểu chuyện.

Các phản hồi A, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Chọn B.


Câu 2:

Peter and John, two high school students, are talking about school exams.

- Peter: "I think exams should not be the only way to assess students."

- John: “_______________. There are various others like presentations and projects."

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải thích:

Peter và John, hai học sinh trung học, đang nói về các kỳ thi ở trường.

- Peter: "Tôi nghĩ rằng các kỳ thi không nên là cách duy nhất để đánh giá học sinh."

- John: "___________. Có nhiều thứ khác như thuyết trình và dự án."

A. Không hề B. Tôi đồng ý với cậu

C. Điều đó không hoàn toàn đúng D. Tôi hoàn toàn không đồng ý

Các phản hồi A, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Chọn B.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

Some companies are making strenuous efforts to increase the proportion of women at all levels of employment

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

strenuous (adj): hăng hái, rất cố gắng, nỗ lực

A. decisive (adj): kiên quyết, quả quyết

B. determined (adj): nhất quyết, quả quyết

C. continuous (adj): liên tiếp, không dứt

D. half-hearted (adj): không hăng hái, không nhiệt tình 

=> strenuous (adj): hăng hái, rất cố gắng >< half-hearted (adj): không hăng hái, không nhiệt tình

Tạm dịch: Một số công ty đang rất nỗ lực để tăng tỷ lệ phụ nữ ở các cấp việc làm.

Chọn D.


Câu 4:

Ben's dreams of a university education went by the board when his father died and he was forced to earn a living.

Xem đáp án

Kiến thức: Thành ngữ

Giải thích:

went by the board: bị lãng quên, không còn được dùng 

A. became possible: trở thành có thể

B. turned into a nightmare: biến thành một cơn ác mộng 

C. got rejected: bị từ chối

D. got prolonged: bị kéo dài 

=> went by the board: bị lãng quên, không còn được dùng >< became possible: trở thành có thể, khả thi

Tạm dịch: Ước mơ của Ben về nền giáo dục đại học đã tan thành mây khói khi bố anh qua đời và anh buộc phải kiếm sống.

Chọn A.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underline part that needs correction in each of the following questions.

The actor and singer were singing on the stage when we arrived at the theater.

Xem đáp án

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Giải thích:

Phân biệt:

The actor and singer (diễn viên kiêm vai trò ca sĩ) => chỉ một người => động từ chia ở dạng số ít

The actor and the singer (diễn viên và ca sĩ) => chỉ hai người => động từ chia ở dạng số nhiều

Sửa: were singing => was singing

Tạm dịch: Khi người diễn viên kiêm ca sĩ đang hát trên sân khấu thì chúng tôi đến nhà hát.

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận