[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1478 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes the following exchanges.

Mike and David are university students. They are talking about the result of the chemistry test. Select the most suitable response to fill in the blank.

- Mike: "I was worried about the chemistry result, but Mr. Brown gave me an Al"

 - David: “________________”

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Tạm dịch: Mike và David là sinh viên đại học. Họ đang nói về kết quả của bài kiểm tra hóa học. Hãy chọn câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

--Mike: "Mình đã rất lo lắng về kết quả của môn hoá, nhưng thầy Brown đã cho mình điểm A"

--David: “____________”

A. Xin chúc mừng! Thật tuyệt vời!

B. Thầy Brown thật xấu tính.

C. Đừng lo lắng về điều đó 

D. Chúc bạn may mắn 

• Dùng “Congratulations” khi muốn chúc mừng ai đó. Có thể sử dụng từ "Good job!", "Well done!" để thay thế 

Cấu trúc cần lưu ý: Worry about sth: lo lắng về cái gì


Câu 2:

Two friends are talking about the benefits of volunteering.

- Daisy: "As far as I know, doing charity Work is a really helpful thing for everyone in the society

- Mark:

Xem đáp án
Chọn đáp án A.

Tạm dịch: Hai người bạn đang nói về lợi ích của việc tình nguyện.

-- Daisy: "Theo mình biết thì làm từ thiện Làm việc từ thiện là một việc thực sự có ích cho mọi người trong xã hội

-- Mark:

A. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

B. Tôi tham gia vào chiến dịch này.

C. Điều đó tốt cho tôi 

D. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời.

Cụm từ diễn đạt sự đồng ý:

“You can say that again”: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn

= I totally agree with you

= I couldn't agree with you more.

= I hold the same opinion. = You have a point there.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The situation of COVID-19 worldwide is still serious, ____________?

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Câu giới thiệu ở thể khẳng định nên câu hỏi đuôi ở thể khẳng định.

Tạm dịch: Tình hình COVID-19 trên toàn thế giới vẫn nghiêm trọng phải không?


Câu 4:

June really liked ________ book that her boyfriend gave her yesterday.

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Kiến thức về mạo từ 

• Mạo từ xác định “the” đứng trước danh từ xác định, tức là danh từ đó đã được nhắc đến trong câu hoặc được hai người hiểu ngầm theo ngữ cảnh giao tiếp. Dùng “the” trướcc danh từ đã được xác định bằng một cụm từ, một mệnh đề hoặc một mệnh đề quan hệ

* Mạo từ không xác định được đặt trước danh từ không xác định, tức là danh từ đó được nhắc đến lần đầu tiên trong ngữ cảnh.

* Trong tiếng Anh, mạo từ không xác định gồm hai từ là a và an. 'An' được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm "u, a, b, c, o"

* Sau danh từ “book” làm một mệnh đề quan hệ bổ nghĩa  Dùng “the”

Tạm dịch: June thực sự thích cuốn sách mà bạn trai đã tặng cô hôm qua.


Câu 5:

Britain has accused Russia __________ poisoning the ex-Russian spy Sergei Skripal and his daughter.

Xem đáp án
Chọn đáp án A

• Accuse sb of doing sth: buộc tội ai vì đã làm gì

Tạm dịch: Anh đã cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông ta.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận