[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1408 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in each of the following question.

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Kiến thức: Ngữ âm

A. /'stægnənt/ B./ɪk'spænd/ C. /'veɪkənsi/ D. /'æplɪkənt/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in each of the following question.

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Kiến thức: Ngữ âm Cách phát âm đuôi s

A. /dɪ'lɪvəz/ B. /'rɪmaɪndz/ C. /dɪ'pɛndz/ D. /kəm'pli:ts/

Quy tắc phát âm đuôi s:

- Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -p, -k, -t, -f.

EX: stops (stops] works [wə:ks]

- Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s, -ss, -ch, -sh, -x, -z, -o, -ge, -ce

EX: misses/misiz/ ; watches [wochiz]

- Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại

EX: study - studies; supply-supplies.....


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following question.

Xem đáp án
Chọn đáp án B

Kiến thức: Trọng âm

A. /æm'bɪʃəs/ B./'dɒmɪnənt/ C./kəm’bʌstʃən/ D. /ə'tʃi:vmənt/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following question.

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Kiến thức: Trọng âm

A./'wɪlɪŋ/ B. /'sektər/ C./'dezət/ D. /daɪ'vɜ:s/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Would you kindly inform me who is responsible __________.the travel arrangements?

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Kiến thức: Cụm từ

* Tobe responsible for sb/sth: chịu trách nhiệm cho ai/ việc gì

Tạm dịch: Bạn có thể vui lòng thông báo cho tôi biết ai là người sắp xếp cho chuyến đi được không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận