[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1468 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Read the following passage and choose the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

      Why is it that many teenagers have the energy to play computer games until late at night but can't find the energy to get out of bed in time for school? According to a new report, today's generation of children are in danger of getting so little sleep that they are putting their mental and physical health at (1)________. Adults can easily survive on seven to eight hours' sleep a night, (2)________ teenagers require nine or ten hours. According to medical experts, one in five youngsters gets anything between two and five hours' sleep a night less than their parents did at their age. 

      This raises serious questions about whether lack of sleep is affecting children's ability to concentrate at school. The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired reaction time and poor concentration is well established. Research has shown that losing as little as half an hour's sleep a night can have profound (3)_________ on how children perform the next day. A good night's sleep is also crucial for teenagers because it is while they are asleep (4)________ they release a hormone that is essential for their 'growth spurt' (the period during teenage years when the body grows at a rapid rate). It's true that they can, (5)_______ some extent, catch up on sleep at weekends, but that won't help them when they are dropping off to sleep in class on a Friday afternoon. 

By Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Advanced. OUP

Xem đáp án
Chọn đáp án A.

Kiến thức: Cụm từ 

• put sth at risk: đặt cái gì vào tình trạng nguy hiểm

Tạm dịch: Theo một báo cáo mới, thế hệ trẻ em ngày nay có nguy cơ ngủ ít đến mức khiến sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng gặp nguy hiểm


Câu 2:

Adults can easily survive on seven to eight hours' sleep a night, (2)________ teenagers require nine or ten hours.

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Kiến thức: Từ vựng

A. vì thế

B. hoặc

C. trong khi

D. bởi vì

Tạm dịch: Người lớn có thể dễ dàng tồn tại khi ngủ từ bảy đến tám giờ mỗi đêm, trong khi thanh thiếu niên cần chín hoặc mười giờ


Câu 3:

Research has shown that losing as little as half an hour's sleep a night can have profound (3)_________ on how children perform the next day.

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Kiến thức: Từ vựng

Vị trí cần điền đứng sau tính từ nên sẽ là một danh từ 

• Effect (n): tác động, ảnh hưởng

Tạm dịch: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mất ngủ ít nhất nửa tiếng mỗi đêm có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của trẻ vào ngày hôm sau


Câu 4:

A good night's sleep is also crucial for teenagers because it is while they are asleep (4)________ they release a hormone that is essential for their 'growth spurt' (the period during teenage years when the body grows at a rapid rate).

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Kiến thức: Câu chẻ 

• Câu chẻ hay còn được gọi là câu nhấn mạnh. Chúng được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vào một đối tượng hay sự việc nào đó. 

• It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O

Tạm dịch: Một giấc ngủ ngon cũng rất quan trọng đối với thanh thiếu niên vì chính trong khi ngủ, chúng tiết ra một loại hormone cần thiết cho quá trình tăng trưởng nhanh (giai đoạn ở tuổi thiếu niên khi cơ thể phát triển với tốc độ nhanh).


Câu 5:

It's true that they can, (5)_______ some extent, catch up on sleep at weekends, but that won't help them when they are dropping off to sleep in class on a Friday afternoon. 

Xem đáp án
Chọn đáp án B

Kiến thức: Cụm từ 

• To some extent: ở một phạm vi, mức độ, chừng mực nào đó

Tạm dịch: Đúng là ở một mức độ nào đó, chúng có thể ngủ bù vào cuối tuần, nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì khi chúng ngủ gật trong lớp vào buổi chiều thứ 6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận