[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1479 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question.

Xem đáp án

Kiến thức: Cách phát âm “or” 

Giải thích: 

A. worm /wɜːm/ B. worse /wɜːs/ 

C. work /wɜːk/ D. more /mɔː(r)/ 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /ɔː/, còn lại phát âm là /ɜː/. 

Chọn D. 


Câu 2:

Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question.

Xem đáp án

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed” 

Giải thích: 

A. coughed /kɒft/ B. laughed /lɑːft/ 

C. matched /mætʃt/ D. weighed /weɪd/ 

Quy tắc phát âm động từ đuôi –ed dựa vào chữ cái kết thúc:  

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là:  

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /id/  

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/ 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/ 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/. 

Chọn D. 


Câu 3:

Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The objective is to promote the role of inhabitants and communities in the development of a modern architecture imbued ____ national identity. 

Xem đáp án

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: 

A. against (prep): chống lại B. for (prep): cho 

C. by (prep): bởi, bằng D. with (prep): với 

be imbued with something: thấm nhuần cái gì 

Tạm dịch: Mục tiêu là phát huy vai trò của cư dân và cộng đồng trong việc phát triển kiến trúc hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. 

Chọn D. 


Câu 4:

I must warn you I am not used to _____ so rudely. 

Xem đáp án

Kiến thức: To V/ V_ing/Cấu trúc với “used to” 

Giải thích: 

S + be used to + V_ing: Ai đó quen với việc làm gì 

Kết hợp với cấu trúc bị động: S + be used to + being + P2 

Tạm dịch: Tôi phải cảnh báo bạn rằng tôi không quen với việc bị nói một cách thô lỗ như vậy.

Chọn D. 


Câu 5:

______ these two sources is considered green energy because they produce a lot of pollution when they are burned. 

Xem đáp án

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích:

A. Both of + danh từ đếm được, số nhiều: Cả hai … (chia động từ theo chủ ngữ số nhiều)

B. Because of + cụm danh từ/ V_ing: Bởi vì 

C. On account of + cụm danh từ/ V_ing: Bởi vì 

D. Neither of + danh từ đếm được, số nhiều: Không cái nào … (chia động từ theo chủ ngữ số ít/ nhiều)

Động từ của câu “is considered” => chia theo chủ ngữ số ít 

Tạm dịch: Cả hai nguồn này đều không được coi là năng lượng xanh vì chúng tạo ra rất nhiều sự ô nhiễm khi chúng bị đốt cháy. 

Chọn D. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận