[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1477 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. 

Their team performed excellent at the elimination tournament. They didn't win trophy.

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Kiến thức: Ngữ pháp

A. Sau màn trình diễn của họ tại giải đấu loại trực tiếp, họ sợ xuất sắc giành được cúp.

B. Nếu không có thành tích xuất sắc tại giải đấu loại trực tiếp, họ sẽ không giành được cúp.

C. Dù đã thi đấu xuất sắc tại giải đấu loại trực tiếp nhưng họ đã không giành được cúp.

D. Vì họ không giành được cúp nên màn trình diễn của họ tại giải đấu loại trực tiếp rất xuất sắc. 

• Hai mệnh đề trong đầu bài mang ý nghĩa tương phản, nên khi viết lại dùng cụm từ chỉ sự nhượng bộ với despite.

Cấu trúc: Despite + N/N phrase/ Gerund Phrase, clause: Dù..., nhưng.

Tạm dịch: Đội của họ đã thi đấu xuất sắc tại giải đấu loại trực tiếp. Họ đã không dành được cúp vô địch.  Dù đã thi đấu xuất sắc tại giải đấu loại trực tiếp nhưng họ đã không giành được cúp vô địch.


Câu 2:

The boy lost several of his fingers because of firecrackers. The doctors are operating on him. 

Xem đáp án
Chọn đáp án D.

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

A. Sai. Operating → operated

B. Sai. Đại từ quan hệ whom dùng để thay thế tân ngữ, nên thừa “him”

C. Sai. Bỏ was

D. Đúng. Các bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu bé bị mất vài ngón tay vì pháo nổ.

* Đại từ quan hệ who được dùng làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ, thay thế cho danh từ chỉ người

Tạm dịch: Cậu bé bị mất vài ngón tay vì pháo nổ. Các bác sĩ đang phẫu thuật cho anh ta.


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each other numbered blanks. 

Library is a collection of books and other informational materials made available to people for reading, study, or reference. The word library comes from liber, the Latin word for "book". (3) ________, library collections have almost always contained a variety of materials. Contemporary libraries maintain collections that include not only printed materials such as manuscripts, books, newspapers, and magazines, but also audio-visual and online databases. In addition to maintaining collections within library buildings, modern libraries often feature telecommunications links that provide users with access to information at remote sites. The central mission of a library is to collect, organize, preserve, and provide access to knowledge and information. In fulfilling this mission, libraries preserve a valuable record of culture that can be passed down to (4) ________ generations. Libraries are an essential link in this communication between the past, present, and future. Whether the cultural record is contained books or in electronic formats, libraries ensure (5) ______ the record is preserved and made available for later use. People use library resources to gain information about personal interests or to obtain recreational materials such as films and novels. Students use libraries to supplement and enhance their classroom experiences, to learn (6) _______ in locating sources of information, and to develop good reading and study habits. Public officials use libraries to research legislation and public policy issues. One of the most valued of all cultural institutions, the library (7) ________ information and services that are essential to learning and progress.

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Kiến thức: Từ vựng

A. However (adv): tuy nhiên

B. Therefore (adv): vì thế

C. Instead (adv): thay vì

D. Despite (prep): mặc dù

* “The word library comes from liber, the Latin word for "book”. (3) ________, library collections have almost always contained a variety of materials.”

Tạm dịch: Thư viện từ bắt nguồn từ liber, từ tiếng Latinh có nghĩa là "sách". (3) ________, thư viện hầu như luôn chứa đa dạng tài liệu.

Hai câu trên mang ý nghĩa tương phản nên dùng trạng từ chỉ sự nhượng bộ “However”.

Tạm dịch: Tuy nhiên, thư viện hầu như luôn chứa đa dạng tài liệu.”.


Câu 4:

In fulfilling this mission, libraries preserve a valuable record of culture that can be passed down to (4) ________ generations.

Xem đáp án
Chọn đáp án B.

Kiến thức: Từ loại

Vị trí cần điền đứng trước danh từ nên phải là một tính từ. A và D lần lượt là danh từ và động từ nên  loại. 

B. Succeeding (adj): nối tiếp, kế tiếp

C. Successful (adj): thành công

* Succeeding generations: Thế hệ kế tục

Tạm dịch: Trong việc thực hiện sứ mệnh này, thư viện lưu trữ những dấu tích văn hóa quan trọng mà có thể được truyền lại cho các thế hệ kế tục


Câu 5:

Whether the cultural record is contained books or in electronic formats, libraries ensure (5) ______ the record is preserved and made available for later use. People use library resources to gain information about personal interests or to obtain recreational materials such as films and novels.

Xem đáp án
Chọn đáp án C.

Kiến thức: Cụm từ 

• ensure (that): đảm bảo rằng

Tạm dịch: Cho dù dấu tích văn hóa được lưu trong sách hay ở định dạng điện tử, các thư viện đảm bảo rằng những dấu tích đó được lưu giữ và có thể sử dụng được trong tương lai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận