(2023) Đề thi thử Sinh học Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có đáp án

  • 710 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở gà, giới cái mang cặp NST giới tính là

Xem đáp án

Phương pháp:

Trong bộ NST lưỡng bội của loài, cặp NST giới tính chỉ tồn tại 1 cặp và quy định tính trạng liên quan đến giới tính của cơ thể.

Ở ruồi giấm, thú và người, cặp NST giới tính ở đực là XY, ở cái là XX.

Ở gia cầm, bướm, chim, cặp NST giới tính ở đực là XX; ở cái là XY.

Ở châu chấu, cặp NST giới tính ở đực là XO, ở cái là XX.

Cách giải:

Ở gà, giới cái mang cặp NST giới tính là XY.

Chọn B.


Câu 2:

Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của 2 loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?

Xem đáp án

Phương pháp:

Các kĩ thuật trong công nghệ tế bào thực vật bao gồm: nuôi cấy mô tế bào, dung hợp tế bào trần, nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.

Cách giải:

Sử dụng phương pháp dung hợp tế bào trần có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của 2 loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được.

Chọn B.


Câu 3:

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn kiểu gen dị hợp?

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về quy luật phân li để giải bài tập.

Cách giải:

Phép lai cho đời con toàn kiểu gen dị hợp (Aa) là: AA \( \times \) aa.

Chọn C.


Câu 4:

Dạng đột biến NST nào sau đây không cùng loại với các dạng còn lại?

Xem đáp án

Phương pháp:

Đột biến cấu trúc NST bao gồm 4 dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

Cách giải:

Đột biến tam bội thuộc đột biến số lượng NST và khác với 3 dạng đột biến còn lại.

Chọn B.


Câu 5:

Trong quá trình tiến hóa nhỏ, các cơ chế cách li có vai trò

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Cách giải:

Trong quá trình tiến hóa nhỏ, các cơ chế cách li có vai trò góp phần thúc đẩy sự phân hóa vốn gen của quần thể gốc.

Chọn A.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận