Bộ đề luyện thi THPTQG Sinh học cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 20322 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở cây lúa, nước chủ yếu được thoát qua cơ quan nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án A

Ở cây lúa, nước chủ yếu

được thoát qua lá


Câu 2:

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? 

Xem đáp án

Đáp án A

Châu chấu có hệ tuần hoàn hở.

Cá sấu, mèo rừng, cá chép đều

có hệ tuần hoàn kín


Câu 3:

Một phân tử mARN có chiều dài 816 nm và có tỉ lệ A:U:G:X = 2:3:3:4. Số nuclêôtit loại A của mARN này là 

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng số nucleotit của mARN.

 

Số nuclêôtit loại A của mARN

này là 2400 × = 400 nucleotit.


Câu 4:

Côđon nào sau đây quy định tổng hợp metionin? 

Xem đáp án

Đáp án D

Bộ ba 5’AUG3’ mang thông tin quy

định tổng hợp axit amin Metionin.


Câu 5:

Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể? 

Xem đáp án

Đáp án D

Các dạng đột biến cấu trúc NST:

Mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn,

chuyển đoạn đều làm thay đổi cấu

trúc NST. Các dạng đột biến số

lượng NST không làm thay đổi

cấu trúc NST mà chỉ làm thay

đổi số lượng NST


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận