Trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án (Nhận biết)

  • 2685 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của giới hạn limx39x2x(2x1)(x43) là

Xem đáp án

Đáp án:

limx39x2x(2x1)(x43)=9.323(2.31)(343)=15=55

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Giá trị của giới hạn limx2x2x1x2+2x3 là:

Xem đáp án

Đáp án:

limx2x2x1x2+2x3=222122+2.23=183=12

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Giá trị của giới hạn limx3x24 là:

Xem đáp án

Đáp án:

limx3x24=324=  1=1

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Giá trị của giới hạn limx(xx3+1) 

Xem đáp án

Đáp án:

limx(xx3+1)=limxx31x21+1x3=+

Vì limxx3=lim1x21+1x3x=1<0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Kết quả của giới hạn limx2+x15x2

Xem đáp án

Đáp án:

Vì limx2+(x15)=215=13<0limx2+(x2)=22=0x2>0,x>2limx2+x15x2=

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận