Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Nhận biết)

  • 2638 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì: Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau (cùng nằm trong mặt phẳng vuông góc với c)

C sai vì: Giả sử hai đường thẳng a và b chéo nhau, ta dựng đường thẳng c là đường vuông góc chung của a và b. Khi đó góc giữa a và c bằng với góc giữa b và c và cùng bằng 900, nhưng hiển nhiên hai đường thẳng a và b không song song.

D sai vì: Giả sử a vuông góc với c,b   song song với c, khi đó góc giữa a và c bằng 900, còn góc giữa b và c bằng 00 .

Do đó B đúng.


Câu 2:

Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề đúng là?

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B sai vì vẫn có thể xảy ra các trường hợp hai đường thẳng đó chéo nhau, cắt nhau, trùng nhau hoặc thậm chí là vuông góc.

Do đó đáp án D cũng sai.

Đáp án C sai vì hai đường thẳng đó có thể chéo nhau.


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A sai vì nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương lớn hơn 900 thì góc giữa hai đường thẳng sẽ là góc bù với góc đó chứ không bằng.

Đáp án B sai vì vẫn có thể xảy ra các trường hợp b và c chéo nhau, cắt nhau, trùng nhau.

Đáp án C sai vì góc giữa hai đường thẳng có thể nhọn hoặc vuông.

Do đó D đúng.


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A sai vì nếu đường thẳng đó cắt mặt phẳng chứa hai đường thẳng còn lại tại chính giao điểm của hai đường thẳng thì ba đường thẳng đó đồng quy.

Do đó đáp án C và D cũng sai.


Câu 5:

Cho tứ diện đều ABCD. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi M là trung điểm của CD.

Suy ra ABCD nên số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 900


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận