Trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp có đáp án (Nhận biêt)

  • 3428 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau tạo thành từ các chữ số 1,2,3,4,5 ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Gọi số thỏa mãn bài toán là: abcde¯

Mỗi số có 5 chữ số thỏa mãn bài toán là một hoán vị của 5 chữ số trên.

Số các số là 5!=120 (số).

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án A vì tính nhầm 5!=5.4=20 là sai.


Câu 2:

Chọn công thức KHÔNG đúng khi tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: Ank=n!(n-k)!=n(n-1)(n-2)...(n-k+1)

Do đó A và C đúng, B sai.

Công thức D cũng đúng vì (n+1)!(n+1).(n-k)!=(n+1)n!(n+1)(n-k)!=n!(n-k)!


Câu 3:

Số các véc tơ (khác 0) được tạo thành từ 10 điểm phân biệt trong mặt phẳng là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Mỗi véc tơ được tạo thành thỏa mãn bài toán ứng với một chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử.

Vậy số véc tơ là A102.


Câu 4:

Từ 7 chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số từ 4 chữ số khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Chọn 4 trong 7 chữ số để sắp vào 4 vị trí (phân biệt thứ tự) có  A74=7!3!=7.6.5.4.


Câu 5:

Cho tập A có 26 phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số tập con gồm 6 phần tử trong tập A gồm 26 phần tử là C266.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận