Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 2 (Có đáp án): Giới hạn của hàm số

  • 5690 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

limx+3x4-2x+35x4+3x+1 bằng: 

Xem đáp án

Chia cả tử và mẫu của phân thức cho x4 ta có

Đáp án C


Câu 5:

limx+3x4-2x55x4+3x6+2 bằng: 

Xem đáp án

 

Đáp án D


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Valeriy

Bình luận


Bình luận