Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án (phần 2)

  • 2272 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hàm số f(x)=2x-1x3-4x. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số đã cho không xác định tại x=0, x=-2, x=2 nên không liên tục tại các điểm đó.

Hàm số liên tục tại x=0,5 vì nó thuộc tập xác định của hàm phân thức f(x).

 


Câu 2:

Cho f(x)=x+2-2-xx với x0. Phải bổ sung thêm giá trị f(0) bằng bao nhiêu để hàm số f(x) liên tục tại x=0?

Xem đáp án

Đáp án C

limx0f(x)=limx0x+2-2-xx=limx0x+2-2+xxx+2+2-x=limx02x+2+2-x=12

Vậy hàm số liên tục tại x=0 khi và chỉ khi f(0)=limx0f(x)=12


Câu 3:

Cho hàm số f(x)=x2-1x+1 và f(2)=m2-2 với x2. Giá trị của m để f(x) liên tục tại x =2 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số liên tục tại x = 2limx2f(x)=f(2) .

Ta có limx2x2-1x+1=limx2(x-1)=1.

Vậy m2-2=1m2=3m=3m=-3.


Câu 4:

Cho hàm số f(x)= x2+1x3-x+6   x3;x2b+3           x=3;bR. Tìm b để f(x) liên tục tại x= 3.

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số liên tục tại x=3limx3f(x)=f(3).

 limx3x2+1x3-x+6=32+133-3+6=13.

 f(3)=b+3.

Vậy: b+3=13b=-3+13=-23.


Câu 5:

Cho hàm số f(x)= x3-1x-1       khi x>11-x+2x+2 khi x1. Khẳng định nào sau đây đúng 

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm số xác định với mọi x thuộc R

 Với x<1f(x)=1-x+2x+2 hàm số liên tục

 Với x>1f(x)=x3-1x-1 hàm số liên tục

 Tại x= 1 ta có : f(1)=23

limx1+f(x)=limx1+x3-1x-1=limx1+(x-1)x+1(x-1)(x23+x3+1)=limx1+x+1x23+x3+1= 1+11+1+1 =23 ;

limx1-f(x)=limx1-1-x+2x+2 = 1-1+ 21+2=23limx1-f(x)= limx1+f(x)=f(1)

Do đó, hàm số liên tục tại x= 1.

Vậy hàm số liên tục trên R.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận