Trắc nghiệm tổng hợp Chương 2 : Tổ hợp - Xác suất có đáp án (Phần 1)

  • 3948 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Từ thành phố A đến thành phố B có 6 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 7 con đường. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố B.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Để đi từ thành phố A đến thành phố B ta có 6 con đường để đi. Với mỗi cách đi từ thành phố A đến thành phố B ta có 7 cách đi từ thành phố B đến thành phố C.

Vậy có 6.7=42 cách đi từ thành phố A đến C.


Câu 2:

Cho Cnn-3=1140. Tính A=An6+An5An4

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

ĐK: n6; nN

Ta có: Cnn-3=1140n!3!(n-3)!=1140n=20

Khi đó: A=A206+A205A202=256.


Câu 3:

Gieo một đồng tiền và một con súc sắc. Số phần tử của không gian mẫu là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Mô tả không gian mẫu ta có:

Ω={S1;S2;S3;S4;S5;S6;N1;N2;N3;N4;N5;N6}

Chú ý

Các em cũng có thể dùng quy tắc nhân, có 2 khả năng xảy ra khi gieo đồng tiền và có 6 khả năng xảy ra khi gieo súc sắc nên có tất cả 2.6=12 phần tử của không gian mẫu.


Câu 4:

Cho phép thử có không gian mẫu Ω={1,2,3,4,5,6}. Các cặp biến cố không đối nhau là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cặp biến cố không đối nhau là E={1,4,6} và F={2,3} do E∩F=∅ và E∪F≠Ω.


Câu 5:

Gieo một đồng tiền 5 lần. Xác định và tính số phần tử của biến cố C: “ Số lần mặt sấp xuất hiện nhiều hơn mặt ngửa”.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Số trường hợp xuất hiện mặt sấp 3 lần là  C53=10

Số trường hợp xuất hiện mặt sấp 4 lần là  C54=5

Số trường hợp xuất hiện mặt sấp 5 lần là  C55=1

Vậy số phần tử của biến cố C: “ Số lần mặt sấp xuất hiện nhiều hơn mặt ngửa” là: 10+5+1=16.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận