Trắc nghiệm Vectơ trong không gian có đáp án (Thông hiểu)

  • 2137 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho ba vectơ a,b,c không đồng phẳng. Xét các vectơ x=2a+b;y=abc,z=3a2c. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 2:

Trong mặt phẳng (α) cho tứ giác ABCD và một điểm S tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hay O là trung điểm MN. Điều này chưa chắc đúng nên D sai.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn GA+GB+GC+GD=0. Gọi O là giao điểm của GA và mặt phẳng (BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi M, N là trung điểm của BC, AD

⇒G là trung điểm MN. Gọi H là hình chiếu của N lên MD

⇒ NH là đường trung bình của ΔAOD và OG là đường trung bình của ΔMNH


Câu 4:

Cho hình tứ diện ABCD, trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD

⇒ G là trung điểm của MN ⇒ GM+GN=0

Khi O trùng A thì D đúng và C sai.


Câu 5:

Cho ABCD.A1B1C1D1 là hình hộp, trong các khẳng định sau khẳng định sai:

Xem đáp án

Đáp án C

nên D đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận