Trắc nghiệm Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án (Nhận biết)

  • 2373 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau và một điểm M không thuộc (P) và (Q). Qua M có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với (P) và (Q)?

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi d là đường thẳng qua M và vuông góc với (P). Do (P) // (Q) ⇒ d(Q)

Giả sử (R) là mặt phẳng chứa d. Mà dPdQ(R)PRQ

Có vô số mặt phẳng (R) chứa d. Do đó có vô số mặt phẳng qua M, vuông góc với (P) và (Q).


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A sai. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì song song hoặc trùng nhau.

B sai. Nếu đường thẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước thì có vô số mặt phẳng qua đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng đó. Nếu đường thẳng không vuông góc với mặt phẳng cho trước thì không có mặt phẳng nào vuông góc với mặt phẳng đó.

D sai. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau hoặc cắt nhau (giao truyến vuông góc với mặt phẳng kia).


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A sai. Trong trường hợp a, b, c đồng phẳng.

C sai. Trong trường hợp a và b cắt nhau, mặt phẳng (a,b) chứa b nhưng không vuông góc với a.

D sai. Trong trường hợp a và b vuông góc nhau và chéo nhau, nếu (α)a, (α) // b và (β)b, (β) // a thì (α) // (β).


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

A sai. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng này, vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.

B, C sai. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau hoặc cắt nhau (giao truyến vuông góc với mặt phẳng kia).


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A sai. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau hoặc cắt nhau (giao tuyến vuông góc với mặt phẳng thứ 3).

B sai. Qua một đường thẳng chưa chắc đã có mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước (vì nếu hai đường thẳng đã cho không vuông góc với nhau thì không có mặt phẳng nào hết)

D sai. Qua một điểm có vô số mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận