Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Phần 2)

  • 5020 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm m để bất phương trình 4sin2x+cos2x+173cos2x+sin2x+m+12 đúng với mọi xR

Xem đáp án

Tìm m để bất phương trình 4 sin2x +cos2x +17 / 3cos2x +sin2x +m+1 lớn hơn bằng 2 đúng với mọi x thuộc R (ảnh 1)

Tìm m để bất phương trình 4 sin2x +cos2x +17 / 3cos2x +sin2x +m+1 lớn hơn bằng 2 đúng với mọi x thuộc R (ảnh 2)

Tìm m để bất phương trình 4 sin2x +cos2x +17 / 3cos2x +sin2x +m+1 lớn hơn bằng 2 đúng với mọi x thuộc R (ảnh 3)


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khẳng định nào sau đây là đúng? A.y = |tanx| đồng biến trong [-pi/2;pi/2] B.y=|tanx| là hàm số chẵn trên D=R\{pi/2+kpi|k thuộc Z} (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây là đúng? A.y = |tanx| đồng biến trong [-pi/2;pi/2] B.y=|tanx| là hàm số chẵn trên D=R\{pi/2+kpi|k thuộc Z} (ảnh 2)


Câu 5:

Hàm số nào dưới đây KHÔNG tuần hoàn?

Xem đáp án

Hàm số nào dưới đây KHÔNG tuần hoàn? A.y = sin căn bậc hai của x B.y=cos x C.y=sin2x D.y=tanx+cot2x (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận