Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm Hình học 11 có đáp án

  • 1847 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Có thể sửa lại các câu sai thành các câu đúng như sau:

A. Qua hai đường thẳng bất kì không xác định một mặt phẳng duy nhất

B. Qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài nó xác định một mặt phẳng duy nhất.

C. Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phẳng duy nhất

D. Qua hai đường thẳng không có điểm chung chưa kết luận được chúng xác định mặt phẳng duy nhất

Đáp án C


Câu 2:

Câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Có thể sửa lại các câu sau thành các câu đúng như sau:

A. Nếu ba điểm cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng

B. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng cắt nhau theo giao tuyến đi qua điểm chung ấy

C. Nếu hai đường thẳng không có điểm chung thì chưa kết luận được chúng không cùng nằm trong một mặt phẳng

D. Nếu hai đường thẳng có một điểm chung thì chúng cùng nằm trong một mặt phẳng

Đáp án D


Câu 3:

Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Có thể sủa lại các câu sai thành các câu đúng như sau:

A. Hai đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng và không có điểm chung thì song song với nhau

B. Hai mặt phẳng đi qua hai đường thẳng song song thì có thể song song với nhau hoặc cắt nhau

C. Hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng song song thì có thể song song với nhau hoặc chéo nhau

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận