Trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp có đáp án (Phần 3)

  • 2668 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số các hoán vị của 10 phần tử là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Số các hoán vị khác nhau của 10 phần tử là  P10=10!.


Câu 2:

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Số chỉnh hợp chập kk của nn phần tử là:

Ank=n!(n-k)!= n(n−1)(n−2)...(n−k+1)

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án B vì nhớ nhầm công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử.


Câu 3:

Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Chọn 4 trong 16 thành viên để bầu ban chấp hành (có phân biệt thứ tự) có A164=16!12!.


Câu 4:

Số các số có 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 2,4,6,7,8,9 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Mỗi số thỏa mãn bài toán và một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử.

Số các số là: A64=360 số.

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án A vì nhớ nhầm công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử.


Câu 5:

Giá trị của n∈N bằng bao nhiêu, biết 5C5n-2C6n=14C7n.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

PT55!(5-n)!n!-26!(6-n)!n!=147!(7-n)!n!, nN, 0n5.

5.(5-n)!n!5!-2.(6-n)!n!6!=14(7-n)!n!7!5-2.(6-n)6=14.(7-n)(6-n)6.7

(chia cả hai vế cho n!(5-n)!5!)

5.6.7-2.7.(6-n)=14.(6-n).(7-n)210-84+14n=14n2-182n+58814n2-196n+462=0n=11(L)n=3(TM)n=3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận