30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 6)

  • 23123 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Người ta tiến hành cấy truyền một phôi bò có kiểu gen AABB thành 15 phôi và nuôi cấy thành 15 cá thể. Cả 15 cá thể này

Xem đáp án

Đáp án : B

Cấy truyền phôi cho các phôi có kiểu gen giống nhau và do đó có kiểu hình  và giới tính  giống hệt nhau nên không th ể giao phối với nhau .

Mức phản ứng do kiểu gen quy định nên các phôi này có mức phản ứng giống nhau


Câu 2:

Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 3 và số 5 (các NST khác đều bình thường). Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến ở cả hai nhiễm sắc thể trong tổng số giao tử đột biến là

Xem đáp án

Đáp án : D

Xác suất mang nhiễm sắc thể đột biến ở mỗi cặp là 0,5

Xác suất mang 2 NST bình thường  ở 2 cặp sẽ là 0,52 = 0,25

Xác suất mang 2 NST đột biến ở 2 cặp sẽ là 0,52 = 0,25

Tỷ lệ giao tử đột biến là: 1 – 0,52 = 0,75

Do đó, tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến ở cả hai nhiễm sắc thể trong tổng số giao tử đột biến là:  0,250,75=13


Câu 3:

Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?

Xem đáp án

Đáp án : C

Nếu chuyển con sâu xanh này sang cây có lá màu vàng thì nó không chuyển sang màu vàng mà vẫn có màu xanh nên không được coi là thường biến

Các ví dụ khác đều thể hiện được sự biến đổi kiểu hình của cá thể để phù hợp với điều kiện moi trường


Câu 4:

Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

Xem đáp án

Đáp án : D

Không làm thay đổi số lượng nu nên không thể là mất hoặc thêm nu→ đột biến thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác .

Nếu thay thế cặp nu cùng loại thì không làm thay đổi số liên kết hidro

Thay thế cặp nu khác loại sẽ làm thay đổi số liên kết hidro mà không làm thay đổi số nu

Ví dụ : Thay A-T bằng cặp G-X. => giảm 1 liên kết , thay G-X bằng cặp A -T. => tăng 1 liên kết


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận