30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 10)

  • 23179 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Có 4 tế bào đều có kiểu genAB/ab Dd EeGgHh tiến hành giảm phân xảy ra trao đổi đoạn theo lí thuyết, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử

Xem đáp án

Đáp án : D

Nếu có đủ số lượng tế bào sinh giao tử, số giao tử tối đa có thể được tạo ra là : 4x2x2x2x2 = 64

1 tế bào sinh giao tử giảm phân có hoán vị gen tạo ra tối đa 4 loại giao tử

=>  4 tế bào sinh giao tử tạo ra tối đa:  4 x 4 = 16 giao tử

Số giao tử tối đa được tạo ra là : 16


Câu 2:

Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?

Xem đáp án

Đáp án : D

Vật chất di truyền của cừu Đôly là ADN trong nhân  =  nhân của tế bào cho nhân ( tế bà tuyến vú của cừu cho nhân )

→Cơ sở vật chất được hình thành trong quá trình chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân


Câu 3:

Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án : D

Phát biểu không đúng là D

Hình thành loài bằng con đường cách li địa lý thì trước hết sẽ hình thành các quần thể thích nghi với môi trường chúng sống ( khu vực địa lí mà chúng sống )


Câu 4:

Cho 2 quần thể  1 và 2 cùng loài, kích thước quần thể  1 gấp đôi quần thể 2. Quần thể 1 có tần số alen A=0,2, quần thể  2 có tần số alen A=0,3. Nếu có 40%  cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể  2 và 20% cá thể của quần thể  2 di cư qua quần thể  1 thì tần số  alen A của 2 quần thể 1 và 2 lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án : C

Cấu trúc quần thể 1 là 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa = 1

Cấu trúc quần thể 2 là 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa = 1

Giả sử quần thể thứ nhất có 200 cá thể , quần thể thứ 2 có 100 các thể thì ta có

Xét quần thể 1 :

Số lượng các kiểu gen  ban đầu của quần thể 1 là : 8 AA + 64 Aa + 128 aa

Số lượng gen di cư là 0,2 x (8 AA + 64 Aa + 128 aa) = 1.6 AA + 12,8 Aa + 25,6 aa

Số lượng gen còn lại trong quần thể là : 6,4 AA + 51,2 Aa + 102.4 aa

Xét quần thể thứ 2 :

Số lượng kiểu gen ban đầu trong quần thể là : 9AA + 42Aa +  49aa = 100

Số lượng gen di cư đi là : 0.4 (9AA + 42Aa +  49aa) = 3.6AA + 16.8 Aa + 19,6 aa

Số lượng kiểu gen còn lại trong quần thể là : 5,4 AA + 25,2 Aa + 29.4 aa

Sau khi các cá thể nhập cư thì ta có :

Quần thể 1 có : 

(6,4 AA + 51,2 Aa + 102.4 aa ) + (3.6AA + 16.8 Aa + 19,6 aa) = 10AA + 68 Aa + 122aa = 200

Tần số alen A trong quần thể là : A = (20 + 68 ) : 400 = 0.22

Quần thể 2 có :

(5,4 AA + 25,2 Aa + 29.4 aa ) + (1.6 AA + 12,8 Aa + 25,6 aa) = 7 AA + 38 Aa + 55 aa

Tần số alen A trong quần thể là : A= (14 + 38 ) : 200 = 0.26


Câu 5:

Lai ruồi giấm thuần chủng: cái mắt đỏ-cánh bình thường x đực mắt trắng – cánh xẻà F1 100% mắt đỏ-cánh bình thường. Cho F1xF1à F2: Ruồi ♂ F2: 135 mắt đỏ, cánh bình thường: 135 mắt trắng, cánh xẻ: 15 mắt đỏ, cánh xẻ: 16 mắt trắng, cánh bình thường. Ruồi ♀ F2: 300 mắt đỏ, cánh bình thường. Xác định phép lai ở F1 và tần số hoán vị gen là

Xem đáp án

Đáp án : C

Ptc : cái mắt đỏ, cánh bình thường x đực mắt trắng, cánh xẻ

F1 : 100% mắt đỏ, cánh bình thường

F2 : Đực : 0,225 đỏ, bình thường: 0,225 trắng, xẻ: 0,025 đỏ,  xẻ: 0,025 trắng, bình thường

       Cái : 0,5 đỏ, bình thường

+Xét tính trạng màu mắt :

Ptc : cái đỏ x đực trắng

F1 : 100% đỏ

F2 : Đực: 50% đỏ : 50% trắng

      Cái :  100% đỏ

Do ở F­2 tỉ lệ  phân li tính trạng khác nhau ở  2 giới

→Gen qui định nằm trên NST giới tính

Ptc  đỏ x trắng cho đời con 100% đỏ

→Alen A qui định đỏ trội hoàn toàn alen a qui định trắng

Vậy P : XAXA x XaY

F1 : XAXa : XAY

+ Xét tính trạng hình dạng cánh

Ptc : cánh bình thường x cánh xẻ

F1 : 100% cánh bình thường

F2 : đực: 50% bình thường : 50% xẻ

      Cái :  100% bình thường

Gen nằm trên NST giới tính, alen B qui định bình thường trội hoàn toàn alen b qui định trắng

P : XBXB x XbY

F1 : XBXb : XBY

Xét cả 2 tính trạng

F2 có giới đực phân li 4 loại kiểu hình.

→ 2 gen liên kết không hoàn toàn

Mà ở ruồi giấm, giới đực không xảy ra hoán vị gen

F2 : đực : 0,225 A-B- : 0,225 aabb : 0,025A-bb : 0,025aaB-

→Vậy ruồi cái F1 :

→Vậy F1 xF1 : x 

Tần số hoán vị gen bằng (0,025 + 0,025) ×2 = 10%


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận