30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 11)

  • 23118 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong một quần thể ngẫu phối xét 2 gen cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen thứ nhất có 3 alen (a1 = a2 > a3 ), gen thứ hai có 4 alen (b1 > b2> b3> b4 ). Trong quần thể tối đa có bao nhiêu kiểu hình khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án C

Xét gen thứ nhất có 2 gen đồng trội nên có 4 loại kiểu hình được tạo ra( giống kiểu hình nhóm máu ABO)

Xét gen 2 có 4 alen quy định và các gen trội hoàn toàn nên có 4 kiểu hình được tạo ra

Vậy tổng số kiểu hình tối đa được tạo ra là: 4  x  4  = 16 kiểu hình


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây không đúng về đột biến

Xem đáp án

Đáp án C

Đột biến xoma có thể biểu hiện ngay ở đời cá thể mang đột biến nếu đó là đột biến trội. Khi đột biến là lặn, nó không biểu hiện ra ngoài. Đột biến này không di truyền qua sinh sản hữu tính mà chỉ qua sinh sản sinh dưỡng tức là qua nguyên phân tế bào=> C sai , D đúng


Câu 3:

Ở gà, gen B (trội) qui định sự hình thành sắc tố của lông, gen lặn (b) không có khả năng này; gen A (trội) không qui định sự hình thành sắc tố của lông nhưng có tác dụng át chế hoạt động của gen B, gen a (lặn) không có khả năng át chế. Lai gà lông trắng với nhau F1 được toàn lông trắng, F2 tỉ lệ phân li như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án C

Tính trạng màu sắc lông tuân theo quy luật di truyền át chế trội

Quy ước : A-B- = A-bb = aabb = trắng ; aaB- = nâu

Theo đáp án F2 có 16 tổ hợp nên F1 dị hợp 2 cặp gen AaBb

F2: 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1aabb

Tỷ lệ kiểu hình: 13 trắng: 3 nâu( 3 aaB-)


Câu 4:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan

Xem đáp án

Đáp án B

Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau

Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


Câu 5:

Phép lai có thể tạo ra F1 có ưu thế lai cao nhất là

Xem đáp án

Đáp án D

F1 có ưu thế lai cao nhất khi tạo ra đời con có tỷ lệ kiểu gen dị hợp cao nhất, tương ứng với D khi 100%  cả 4 cặp gen đời con đều dị hợp


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận