Dạng 4. Tính tuần hoàn và chu kỳ hàm lượng giác

  • 2226 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm chu kì cơ sở của hàm số y=2sin2x+3cos3x .

Xem đáp án

Tập xác định D= .

      Chu kì hàm số T=2π2,3=2π .


Câu 2:

Xét tính tuần hoàn và tìm chu kì của hàm số

fx=cosx+cos3x                     .

Xem đáp án

Giả sử hàm số đã cho tuần hoàn. Suy ra tồn tại số thực dương T thỏa mãn

   fx+T=fxcosx+T+cos3x+T=cosx+cos3x     .

         Chọn x=0  ta được cosT+cos3T=2cosT=1cos3T=1

   T=2nπ3T=2mπ3=mn      (vô lí do nên  là số hữu tỉ).

         Vậy hàm số đã cho không tuần hoàn.

Câu 3:

Chu kì của hàm số y=sinx3+π6  

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số y=sinx3+π6  có nghĩa xD= .

Chu kì của hàm số T=2π13=6π .


Câu 4:

Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?

Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào? (ảnh 1)

 

Xem đáp án

Đáp án D

Tại x=0y=3  Loại đáp án A, B.

Tại x=πy=3  Loại đáp án C.

Vậy đồ thị đã cho là của hàm số .


Câu 5:

Hàm số y=2sinx2π3  là hàm số tuần hoàn với chu kì

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số y=2sinx2π3  có nghĩa xD= .

Chu kì của hàm số T=2π12=4π .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận