Trắc nghiệm Cấp số nhân có đáp án (phần 2)

  • 2476 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho  các dãy số sau

1.un=3n15

2.un = 3n -1 

3.un=2n13

4.un = n3

Hỏi có bao nhiêu dãy số là cấp số nhân ?

Xem đáp án

Chọn A

1)  Xét dãy số : un=3n15

un+1un=3n+115:  3n15=3(un) là cấp số nhân với công bội q= 3.

 (2). Xét dãy số: un = 3n - 1

      Ta có: un+1un=  3(n+1)13n1=3n+23n1(un) không phải là cấp số  nhân.

( 3) Xét  dãy số : un=2n13

Ta có: un+1un=2n+112n1(un) không phải là cấp số  nhân

(4) xét dãy số un = n3

Ta có: un+1un=(n+1)3n3(un) không phải là cấp số nhân


Câu 2:

Cho cấp số nhân (un) với u1=12; u7=32. Tìm q 

Xem đáp án

Chọn B

 

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có:

un=u1qn1u7=u1.q6q6=32:   12=64q=2q=2

 


Câu 3:

Cho cấp số nhân (un) với  u1= 4 ; q = -4  Viết 3 số hạng tiếp theo và số hạng tổng quát un?

Xem đáp án

Chọn C

Ta có : u2=u1.q=4.4=16;

 u3=u2.q=16.4=64; u4=u3.q=64.4=256

Số hạng tổng quát:  un= 4. ( - 4)n - 1


Câu 4:

Cho cấp số nhân (un) với u1=1; q=110. Số 110103 là số hạng thứ mấy của (un) ?

Xem đáp án

Chọn B

Ta có

un=u1.qn1110103=1.110n1=  (1)n10n1.

n1=103n=104


Câu 5:

Cho dãy số (un) với un=3n2+1.Tìm công bội của dãy số (un). 

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: un+1un=3n+12+13n2+1= 312=3  ,nN*

Dãy số là cấp số nhân với u1=33;q=3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận